خرید و فروش اینترنتی فیش حج

خرید و فروش اینترنتی فیش حج نمی‌دانم چرا در این سن  كه آردهایش را ریخته و الكش را آویخته بود وقتی اسم حج و زیارت را می‌شنید با تمام قدرتش طاقت نمی‌آورد و دلش می‌شكست.


اسمش را که می‌شنید چشمانش هم پر اشک می‌شد!... عزیزم در زندگیش زن قوی بود اما نمی‌دانم چرا در این سن  که آردهایش را ریخته و الکش را آویخته بود وقتی اسم حج و زیارت را می‌شنید با تمام قدرتش طاقت نمی‌آورد و دلش می‌شکست ... عزیز من تا این سن و سال شاید نداشتن توانایی خرید فیش حج  تنها چیزی بود که می‌خواست و هنوز پشت سر نگذاشته بود، و نرفتن به سفر معنوی حج تمتع تنها نقطه ای بودکه نمیتونست مثل همیشه خودش را پشت لبخندها و گذشت هاش پنهان کند و روی دلش پا بذاره و سکوت کند...! هزینه خرید فیش حج تمتع
 
من ا